Witam na mojej domowej stronie. Jest ona po¶wiêcona moim wypraw± i zainteresowaniom czyli wszystkiego po trochu. Wiêkszo¶æ wypraw, które s± przedstawiane na tej stronie odbywa³em tylko ze swoj± ¿on± Nik±, czasem je¼dzi³ z nami Klimek lub Marek. W ostatnich dwóch wyprawach towarzyszy³ mi kolega z Klubu Kibica - ADRI s±dzê ¿e nie raz jeszcze uda siê wspólnie zorganizowaæ jakie¶ akcje i wyprawy. Nale¿y wspomnieæ ¿e praktycznie po³owa wypraw na Wa³ Pomorski odbywa³a sie wspólnie z Partyzantem i Wojtasem. Pozdrawiam i zapraszam do zapoznania siê z jej zawarto¶ci±.

 

Eisenhuttenstadt i Gêbice .. opis jutro....

i text opis jutro wisial przez dwa lata. Dziś troszke trudniej opisać tą wyprawę, ale bylo interesująco. Wrażenia jak zawsze gwarantowane gdyz ponownie wybraliśmy się na ten wyjazd wspólnie z www.opuszczone.com tym razem nie tylko w osobie Chrisa ale pełnego składu. Atrakcje zaczęły sie już w Świebodzinie gdy nasze już wiekowe auta nie bardzo radziły sobie z mrozem. Następnie zdziwienie pograniczników i uprzejmi niemcy w Eisenhuttenstadt którzy momentalnie doniesli na Polizei ze polacy sa w regionie. Skończyło się spisaniem i małym przesłuchaniem, a na teren fabryki i tak weszliśmy... Miłym akcentem był opuszczony kościół w Gebicach było klimatycznie ciemno przestraszona ludnośc i MY. Musiało być nieźle....

08.01.2006 ¦wiebodzin WO¦P

Dzi¶ przedstawiam Wam zdjêcia z Wielkiej Orkiestry ¦wi±tecznej Pomocy, na zdjêciach znajdziecie pokazy quadów, koncerty zespo³ów Croma, Enclave, Golden Rock, Bardzo Elegancko oraz ¶wiate³ko do nieba...

 

 

23.10.2005 Rudersdorf, Krampnitz, Ragengsdorf

Przedstawiam Wam kolejn± galeri± z wyprawy do Niemiec na opuszczon± cementowniê w Rudersdorfie, koszary w Krampnitz oraz lotnisko i koszary w Rangsdorfie. Wszystko w okolicach Berlina. Jak to bywa³o poprzednio tak i tym razem wyprawa by³a organizowana wspólnie z Chrisem z www.opuszczone.com

23.10.2005 Kêszyca Le¶na

Kolejna mini wyprawa do Kêszycy, teren po by³ej bazie wojskowej, nadal jest interesuj±cy. Tym razem uda³o siê nam dostaæ do wnêtrza kina. Zapraszamy do ogl±dania zdjêæ.